Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Ques2Build: Ques2Build B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Maalderij 22, 3829 AZ te Hooglanderveen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 86627465.
 2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Ques2Build een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: een Opdrachtgever, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Partijen: de partijen bij de Overeenkomst; Ques2Build en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Ques2Build zich jegens de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van Diensten.
 6. Diensten/Dienstverlening: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens Ques2Build te verlenen diensten, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meeste ruime zin des woords, begrepen kunnen zijn, het verstrekken van isolatie- en bouwadvies, inmeten van panden, (interim) management, opstellen van energielabels en doorrekenen van bouwfysische en bouwkundige detaillering en het opstellen van voorstellen hiertoe.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ques2Build tot het aangaan van een Overeenkomst en iedere Overeenkomst als zodanig.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Ques2Build worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Partijen ondertekende opdrachtbevestiging. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Elk mondeling dan wel Schriftelijk aanbod van Ques2Build is vrijblijvend.
 2. Iedere Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever de daartoe door Ques2Build opgemaakte opdrachtbevestiging, binnen de eventueel daartoe door Ques2Build aangegeven termijn, ondertekend aan Ques2Build heeft geretourneerd. In geval retournering van de ondertekende opdrachtbevestiging plaatsvindt nadat de eventueel daartoe door Ques2Build aangegeven termijn is verstreken, komt de Overeenkomst alleen tot stand als Ques2Build de opdracht na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestiging alsnog Schriftelijk aan de Opdrachtgever bevestigt. Indien Ques2Build geen termijn voor ondertekening en retournering heeft vermeld, is Ques2Build gerechtigd zijn aanbod te herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na ontvangt van de ondertekende opdrachtbevestiging.
 3. Kennelijke fouten en vergissingen in een opdrachtbevestiging van Ques2Build, binden Ques2Build niet.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN DE DIENSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle medewerking verleent om het voor Ques2Build mogelijk te maken om de Diensten tijdig en deugdelijk te kunnen verlenen. In het bijzonder verstrekt de Opdrachtgever Ques2Build tijdig en kosteloos alle gegevens (waaronder eventueel benodigde tekeningen, meetrapporten, beschrijvingen e.d. mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Dienstverlening redelijkerwijs nodig zijn.
 2. Indien en voor zover de Diensten worden verleend op locatie van de Opdrachtgever of een andere door hem aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient de Opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten waaronder mede begrepen het verlenen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bevoegdheden en autorisaties, zoals wat betreft toegang tot de software en systemen van de Opdrachtgever. Voorts dient de Opdrachtgever er in dat geval voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:
 • Ques2Build tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgt en hij de Diensten kan verlenen gedurende het overeengekomen tijdsbestek;
 • Ques2Build kosteloos de beschikking krijgt over alle voor de uitvoering van de Diensten in redelijkheid door hem gewenste zaken en voorzieningen die op locatie van uitvoering aanwezig zijn;
 • de ruimten waar de Diensten worden verleend, veilig te betreden zijn en alle overige redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Diensten worden gehandhaafd.
 1. Indien en voor zover medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van Ques2Build en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst door Ques2Build mogelijk te maken.
 2. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Ques2Build, onverminderd het bepaalde in artikel 10, gerechtigd de eventuele daaruit voortvloeiende extra kosten en door Ques2Build geleden schade door te berekenen aan de Opdrachtgever. Onder meer de kosten van het produceren of vergaren van informatie die door de Opdrachtgever moest worden verstrekt, worden dan ook aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

Opname ten behoeve van het uitgeven van een energielabel

 1. Voor de opname ten behoeve van het uitgeven van een energielabel dient Ques2Build in iedere ruimte van de betreffende woning of het bedrijfspand informatie verzamelen over de bouwkundige elementen, oppervlaktes en installaties, zoals wat betreft cv-ketel, warm water, ventilatie, koeling en energieopwekking. De opname is non-destructief; tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, zullen geen gaten worden geboord of andere destructieve werkzaamheden worden verricht. Bij het uitgeven van energielabels wordt geen rekening gehouden met aspecten van de woning of het bedrijfspand die zonder destructieve werkzaamheden niet zichtbaar zijn, tenzij het bestaan van deze aspecten door de Opdrachtgever kan worden bewezen. Om het bestaan van relevante aspecten van de woning of het bedrijfspand te bewijzen, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om relevante informatie met betrekking tot aanpassingen die na de originele bouw van de woning of het bedrijfspand zijn doorgevoerd, tijdig voor de uitvoering van de Diensten aan Ques2Build te verstrekken, bij gebreke waarvan Ques2Build een conservatieve aanname moet doen die doorgaans gebaseerd is op het bouwjaar van de woning of het bedrijfspand, hetgeen het energielabel doorgaans niet ten goede komt.
 2. Gegevens van de woning of het bedrijfspand worden in een monitoringsbestand opgenomen en zullen worden geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ten behoeve van de borging van het kwaliteitssysteem van Ques2Build kan de certificatie-instelling samen met Ques2Build een controlebezoek brengen aan de woning of het bedrijfspand. Ques2Build verzoekt de Opdrachtgever bij deze om in een voorkomend geval medewerking te verlenen aan dit controlebezoek, bij gebreke waarvan het rapport verwijderd wordt uit het landelijk gegevensbestand van afgemelde rapporten. De Opdrachtgever heeft het recht om het volledige projectdossier op te vragen.

ARTIKEL 5. | DERDEN

 1. Ques2Build is te allen tijde bevoegd de Dienstverlening geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Diensten te betrekken. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Indien Ques2Build de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk aan derden overlaat, staat Ques2Build ervoor in dat deze derden over de juiste kwalificaties en bevoegdheden beschikken. Behoudens voor zover de wet daaraan, gelet op de omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is Ques2Build evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door hem bij de Overeenkomst betrokken derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die Ques2Build bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de betreffende bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Ques2Build, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij, in plaats van Ques2Build, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Dienstverlening, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna aangeduid als ‘Duurovereenkomst’).
 2. Een Duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, indien niet uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen. Indien uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen, eindigt de Duurovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Een Duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan of stilzwijgende verlengd, eindigt door Schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn die afhankelijk is van de reeds verstreken looptijd van de Duurovereenkomst; voor elke periode van zes maanden die is verstreken, wordt de opzegtermijn met een maand verlengd. De minimale opzegtermijn bedraagt een maand.
 4. In geval de Opdrachtgever de Overeenkomst die door volbrenging zou eindigen (niet zijnde een Duurovereenkomst) annuleert, geldt de volgende annuleringsregeling. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert:
 • tot 14 dagen vóór aanvang van de Dienstverlening, geschiedt annulering kosteloos;
 • tussen de 14e (inclusief) en 7e dag (exclusief) vóór aanvang van de Dienstverlening, is de Opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
 • vanaf de 7e dag (inclusief) vóór aanvang van de Dienstverlening, blijft de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
  1. Indien de Opdrachtgever overgaat tot tussentijdse annulering van een Duurovereenkomst of de eventueel toepasselijke opzegtermijn niet respecteert, is Ques2Build gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving ten gevolge van de annulering ontstaan. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van de vergoeding waarop Ques2Build tevens aanspraak had gemaakt in geval de Overeenkomst op reguliere wijze was geëindigd.

ARTIKEL 7. | TERMIJNEN

 1. Alle eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe Ques2Build zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Ques2Build treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Ques2Build Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Ques2Build na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 2. Verzuim van Ques2Build biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | KLACHTEN

 1. Eventuele klachten over de Dienstverlening dienen door de Opdrachtgever onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan Ques2Build mondeling kenbaar te worden gemaakt en vervolgens binnen vijf werkdagen Schriftelijk en gemotiveerd aan Ques2Build te worden bevestigd.
 2. Eventuele klachten over de hoogte van factuurbedragen dienen binnen zeven dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd bij Ques2Build te worden ingediend.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor Ques2Build uit een dergelijke klacht geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot tijdige betaling en verdere nakoming van de Overeenkomst bestaan, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van de Consument dwingend in de weg staat.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Ques2Build is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Ques2Build onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor (tijdige) nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ernstig wordt bemoeilijkt, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de feitelijke opdrachtnemer, vervoersmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën en overheidsmaatregelen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop de overmachtsituatie betrekking heeft, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien Ques2Build bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Ques2Build is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Ques2Build ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Ques2Build in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Ques2Build gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Ques2Build op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl de Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten aan Ques2Build verschuldigd blijft.
 4. Indien Ques2Build de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Ques2Build nog op de Opdrachtgever heeft, onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. De opdrachtbevestiging van Ques2Build vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventuele bijkomende kosten, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen kan zijn, een vaste prijs, uurtarief, reis-, verblijfs-, voorrijkosten, reistijdvergoeding, kilometerkosten en no-showkosten.
 2. Eventuele prestaties die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven, bijvoorbeeld het op verzoek van de Opdrachtgever verstrekken van specifieke informatie, worden als meerwerk beschouwd en volgens de gebruikelijke daarvoor door Ques2Build gehanteerde tarieven aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Indien en voor zover de prijs en eventueel bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. In geval van een Duurovereenkomst is Ques2Build gerechtigd de overeengekomen tarieven jaarlijks per 1 januari te indexeren volgens het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een verhoging wordt vastgesteld door de laatst geldende tarieven te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand oktober van het daaraan voorafgaande jaar.
 5. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Ques2Build beslissend voor de vaststelling van de gewerkte uren en gemaakte kosten.
 6. In geval van een Duurovereenkomst zal Ques2Build de Opdrachtgever maandelijks op basis van nacalculatie factureren.
 7. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn. Ques2Build hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 8. Ques2Build is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur of facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin wordt in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend in geval de Opdrachtgever een Consument is.
 11. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Ques2Build kan worden toegerekend.
 2. Ques2Build is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Ques2Build is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het volgende lid, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voordirecte schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Ques2Build in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen.
 3. De aansprakelijkheid van Ques2Build is beperkt tot het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Diensten. Indien zodanig herstel niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid van Ques2Build beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Ques2Build betrekking heeft. In geval de Overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een maand, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend in aanmerking genomen de factuurwaarde over de laatste maand van de Overeenkomst.
 4. Mocht Ques2Build aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Ques2Build te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Ques2Build hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Ques2Build ter zake vervalt.
 5. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Ques2Build bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Ques2Build heeft ingediend.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Ques2Build van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Ques2Build toerekenbaar is. Indien Ques2Build uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Ques2Build zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Ques2Build, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Ques2Build en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Ques2Build behoudt zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor die hem op grond van de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het is de Opdrachtgever slechts toegestaan om met intellectuele eigendom van Ques2Build beschermde stukken te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze in het kader van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld.
 2. In geval van een inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, worden alle wettelijke rechten die aan Ques2Build toekomen voorbehouden, waaronder het recht op schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

 1. Ques2Build is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtgever daarvan in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van toepassing zijn. In geval van een Consument geldt dat gewijzigde algemene voorwaarden niet op een lopende Overeenkomst van toepassing zijn indien en voor zover de wijzigingen tot nadeel van hem strekken.
 2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland wordt in eerste aanleg aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Ques2Build een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. Indien de Opdrachtgever een Consument is, is de Consument gerechtigd de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen binnen een maand nadat Ques2Build Schriftelijk heeft aangekondigd bij de door hem aangewezen rechter te willen procederen.

Liever in pdf? Download hier.